26.10.2017 up
✿ MARIO帶你走進美妝歷險 ❤ SHU UEMURA~ SUPER MARIO BROS. 2017 聖誕彩妝聯乘系列
WOW!!Shu Uemura 今年聖誕彩妝有新搞作!與SUPER MARIO BROS. 破天荒合作,推出2017聖誕彩妝聯乘系列。以像素化的Mario及其他遊戲角色加入設計當中,玩味十足